Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inżyniera projektu

Zapytanie ofertowe 
Inżynier projektu
 
 
1.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera projektu, w formie samodzielnego jednoosobowego stanowiska, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Szczegółowy zakres zadań:
 • Reprezentowanie inwestora we wszystkich sprawach związanych z realizacją Projektu p.n.   Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w tym przed  generalnym wykonawcą, organami samorządowymi, organami administracji architektoniczno-budowlanej, i innymi organami, których udział w realizacji projektu jest niezbędny. 
 • Nadzór nad realizacją Projektu z ramienia Inwestora, pod kątem zgodności z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej – codzienne pobyty na budowie. 
 • Ścisła współpraca z generalnym wykonawcą, kierownikiem budowy, kierownikami robót oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego. 
 • Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej (w tym nadzór nad pozyskaniem i przekazaniem Użytkownikowi dokumentacji powykonawczej). 
 • Koordynowanie czynności związanych z wprowadzaniem zmian w dokumentacji projektowej oraz pozyskiwaniem dokumentacji projektowej zamiennej. 
 • Udział merytoryczny podczas sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. 
 • Organizowanie oraz udział w naradach koordynacyjnych, związanych z realizacją Projektu. 
 • Sporządzanie notatek służbowych w razie zajścia w toku procesów inwestycyjnych takiej potrzeby lub jeżeli taką potrzebę zgłosi zamawiający. 
 • Sporządzanie protokołów konieczności, protokołów odbioru i innych dokumentów, zapewniających prawidłowy przebieg procesów inwestycyjnych. 
 • Sprawdzanie postępu rzeczowo- finansowego robót. 
 • Opiniowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych proponowanych przez generalnego wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji Projektu, wymagających decyzji Zamawiającego. 
 • Koordynowanie prowadzenia robót budowlanych w ramach Projektu pod kątem bieżącej działalności Teatru Wybrzeże, tj. ciągłe monitorowanie repertuaru Teatru, i uzgadnianie z generalnym wykonawcą konieczności wprowadzania przerw technologicznych. 
 
2.    Projekt p.n. Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku objęty jest następującymi decyzjami:
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę nr WUiA.I.6740.1599-6.2015.4-KN.205190 z dnia 13.11.2015 r., wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Decyzja nr WUiA.I.6740.1599-9.2017.4-KN.97964 z dnia 06.04.2017 r., wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska. 

3.    Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (m.in. budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika).
 • Min. 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji budowlanych lub zamówień publicznych na roboty budowlane. 
 • Uprawnienia budowlane. 
 • Obsługa programu do projektowania (np. AutoCad, ZWCAD). 
 • Prowadzenie firmy w formie działalności gospodarczej/spółki. 
 • Mile widziana obsługa programu do kosztorysowania (np. Norma Pro). 

4.    Termin realizacji zamówienia: 01.04.2020 r. do 31.05.2022 r.  

5.    Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia, w terminie do 24.03.2020 r.: drogą elektroniczną na adres: sekretariat@teatrwybrzeze.pl oraz justyna.idaszak@teatrwybrzeze.pl.  

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 
Załączniki:
1.    Załącznik 1- Formularz oferty (24kB) word  
2.    Załącznik 2 - wzór umowy (86kB) pdf
3.    Załącznik 3 - Wzór umowy działania w imieniu Administratora (97kB) pdf
 
  Zestawienie ofert (890kB) pdf
 

Zamawiający unieważnia powyższe postępowanie zgodnie z punkt 6 Zapytania ofertowego.

metryczka


Wytworzył: Justyna Idaszak (20 marca 2020)
Opublikował: Justyna Idaszak (20 marca 2020, 17:31:59)

Ostatnia zmiana: Justyna Idaszak (27 marca 2020, 10:29:56)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 713