Specjalista ds. kadr i płac

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista do spraw kadr i płac

 umowa o pracę 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Wybrzeże ogłasza nabór na stanowisko Specjalista do spraw kadr i płac , pełny etat, umowa o pracę 

w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2 


1. Wymagania: 

A. Niezbędne: 
 • wykształcenie wyższe - co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku  specjalisty ds. kadr i płac;  
 • wykształcenie średnie - co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac; 
 • znajomość prawa pracy,  ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych niezbędnych ustaw wymaganych na stanowisku pracy;  
 • znajomość pakietu biurowego do obsługi komputera.

B. Dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej; 
 • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność; 
 • umiejętność organizacji pracy, samodzielność, operatywność. 


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy;  
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników; 
 •  organizacja szkoleń dla pracowników;  
 • koordynowanie obiegu dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników;  
 • rejestracja pełnomocnictw i upoważnień; 
 • opracowywanie dokumentacji w celach rentowych i emerytalnych pracowników; 
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników i zleceniobiorców – kompleksowe prace związane z prowadzeniem rachuby płac:
- prowadzenie kart wynagrodzeń,
- sporządzenie list płac, zasiłkowych i innych,
- sporządzenie dokumentacji: podatkowej oraz zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS,
- sporządzanie przelewów wynagrodzeń i dokonanych potrąceń z wynagrodzeń;
 • rozliczanie PFRON;  
 • rozliczanie środków na Fundusz Socjalny;  
 • prowadzenie spraw związanych z BHP;  
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników i zleceniobiorców;  
 • współpraca z bankiem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami; 
 • opracowywanie projektów statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń kierownika, projektów umów oraz bieżąca ich aktualizacja. 
3. Warunki pracy:
 • w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę na stanowisko: specjalista ds. kadr i płac
 • wymiar czasu pracy: 1 etat
 • miejsce świadczenia pracy:  Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834  
4. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV);  
 • list motywacyjny; 
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 14 lutego 2020 roku na adres sekretariat@teatrwybrzeze.pl, temat „praca”

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Kandydat którego zaprosimy na spotkanie zostanie poproszony o udostępnienie do wglądu dodatkowo:
 • dokumentów poświadczających wykształcenie;  
 • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia; 
 • innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy. 
Dodatkowe informacje:
Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2,
80-834 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
3) Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na pracownika w aktualnej rekrutacji, a także w celu wzięcia pod uwagę CV w przyszłych rekrutacjach po udzieleniu odrębnej zgody.
Podstawą przetwarzania są przepisy prawa: art. 22 [1] Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielona zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą do momentu wycofania przez kandydata zgody lub zgodnie z okresem wskazanym w ogłoszeniu o pracę, jeśli zostało określone w ogłoszeniu.
5) Kandydat do pracy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny.
7) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.


 

metryczka


Wytworzył: J. Idaszak (31 stycznia 2020)
Opublikował: Justyna Idaszak (31 stycznia 2020, 12:20:29)

Ostatnia zmiana: Justyna Idaszak (4 marca 2020, 10:59:45)
Zmieniono: wprowadzenie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 524