W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne – stan surowy

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naWykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne – stan surowy

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawyN/6/2016

zamawiającyTeatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk

tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

wartość szacunkowa

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

zakończono postępowanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz
Przejście Bramne – stan surowy

Numer referencyjny: N/6/2016

Ogłoszenie

Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie o zamówieniu N -6-2016.pdf
Opis: Wykonanie robot konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne – stan surowy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Utworzono: 2016-10-07 10:15:48
Data dodania: 2016-10-07 10:16:14
Autor pliku: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Marcin Trzeciakowski


Termin ogłoszernia: 7 października 2016

Termin składania ofert: 24 października, 2016, godz. 10.00

Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu nieograniczonym do dnia 26.10.2016 r. do godz. 10:00.Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr N/6/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.6a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Wykonanie robot konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne – stan surowy”, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu nieograniczonym do dnia 26.10.2016 r. do godz. 10:00.


 ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaSzczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 324461-2016.html
Opis: zmiana treści ogłoszenia
Utworzono: 2016-10-17 10:30:39
Data dodania: 2016-10-17 10:30:20
Autor pliku: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Marcin Trzeciakowski

informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Szczegóły pliku
Nazwa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonanie robot konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne – stan surowy
Utworzono: 2016-10-07 09:50:30
Data dodania: 2016-10-07 09:52:18
Autor pliku: Lucyns Maternicka
Wprowadził/a: Marcin Trzeciakowski


Termin ogłoszenia: 7 października 2016

Termin składania ofert: 24 października, 2016, godz. 10.00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegóły pliku
Nazwa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonanie robot konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne – stan surowy
Utworzono: 2016-10-07 09:50:30
Data dodania: 2016-10-07 09:52:18
Autor pliku: Lucyns Maternicka
Wprowadził/a: Marcin Trzeciakowski


Pytania i odpowiedzi:

wizja lokalna

Szczegóły pliku
Nazwa: 12.10.2016 TW_N_6_2016_pytanie wizja lokalna .doc
Opis: pytania i odpowiedzi budowa przejście bramne
Utworzono: 2016-10-12 14:21:08
Data dodania: 2016-10-12 14:21:24
Autor pliku: Wojciech Narloch
Wprowadził/a: Marcin Trzeciakowski
odpowiedzi


Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr N/6/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.6a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” na „Wykonanie robot konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne – stan surowy”

Modyfikacja i wyjaśnienia do treści SIWZ
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy PZP Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z modyfikacją i wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1:
Zwracam się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej. Proszę o podanie terminu, godziny i miejsca gdzie może zjawić się nasz przedstawiciel. Proszę również o podanie danych do osoby kontaktowej w tej sprawie.

Odpowiedź na Pytanie nr 1

Zamawiający przewiduje umożliwienie wizji lokalnej, mającej na celu zapoznanie Wykonawców z nietypowymi warunkami miejsca realizacji zamówienia, potencjalnymi trudnościami i ryzykiem towarzyszącymi realizacji przedmiotowego zamówienia. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Przewidywany termin wizji lokalnej: 17.10.2016r. o godzinie 12.00, spotkanie przy wejściu do Teatru Wybrzeże od strony ulicy Świętego Ducha 2. 
Osobą reprezentującą Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej będzie Pan Wojciech Narloch, telefon kontaktowy: 507 104 455.

Pytanie nr 2
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione zapytania: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował:
a)  co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy). 
Kierownik budowy musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie/przebudowie/remoncie w tym przy budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto, za jedną budowę̨. 

b)  co najmniej 1 osobą, posiadającą̨ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano- konserwatorskich, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków na kwotę̨ nie mniejszą niż̇ 1.000.000,00 brutto przynajmniej jedna robota (pełniącą̨ rolę kierownika robot konserwatorskich). 
Czy Wykonawca może przedstawić w ofercie jedną osobę spełniającą oba w/w kryteria? Posiadającą wymagane uprawnienia oraz doświadczenie do pełnienia zarówno funkcji kierownika budowy jak i kierownika robót konserwatorskich?

Odpowiedź nr 2 – Modyfikacja nr 1

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 
Rozdział V ust. 1 pkt 2 lit c otrzymuje następujące brzmienie:
zdolności technicznej lub zawodowej, a w szczególności:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ich działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał min.
– 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, tj. np. budynków kultury i oświaty, administracji publicznej, budynków kultury fizycznej i sportu, budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, galerii handlowo – usługowych, budynków biurowych o zakresie robót budowlano – montażowych, wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, wykonanych za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto);
oraz
– 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, tj. np. budynków kultury i oświaty, administracji publicznej, budynków kultury fizycznej i sportu, budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, galerii handlowo – usługowych, budynków biurowych o zakresie robót budowlano – montażowych podobnych jak w przedmiotowym obiekcie wykonanych w czynnych obiektach, za kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto);
Dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że - dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 

 co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę  Kierownika budowy). 
Kierownik budowy musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie/przebudowie/remoncie w tym przy budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto, za jedną budowę.
co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano-konserwatorskich, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 brutto przynajmniej jedna robota (pełniącą rolę kierownika robot konserwatorskich). 
 co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót sanitarnych).
Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji sanitarnej w zakresie jednego zadania dotyczącego budowy/przebudowy/remontu instalacji sanitarnej o ich wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, 
co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót elektrycznych ). 
Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji elektrycznej w zakresie jednego zadania dotyczącego budowy /przebudowy/remontu instalacji elektrycznej o ich wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, 
co najmniej 12 pracowników budowlanych, którzy będą bezpośrednio związani z wykonywaniem zamówienia 

zg. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z dnia 16.05.2006 r. ze zm.)
W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na pod-stawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót konserwatorskich.

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i konserwatorskich, dopuszcza odpowiadające mu kwalifikacje zawodowe / dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub nadzorowania prac konserwatorskich, wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)oraz ustawy z dnia 19 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

Pytanie nr 3
Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac zgodnie z technologią (np. Prace izolacyjne, betonowanie)?

Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania ze względu na warunki atmosferyczne.


W związku z modyfikacją nr 1 SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu nieograniczonym do 26.10.2016r. do godziny 10.00.
Wobec powyższego zamianie ulegają zapisy Rozdziału X ust. 10, Rozdziału XI ust. 1, ust.4 SIWZ i otrzymują brzmienie:
Rozdział X
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:

„Oferta przetargowa – Stara Apteka i Przejście Bramne” 
Nie otwierać przed 26 października 2016 r. godz. 10.30

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Rozdział XI

Oferty należy składać w Sekretariacie Teatru Wybrzeże w Gdańsku 80-834 przy ul. Świętego Ducha 2 pierwsze piętro, do dnia 26 października 2016 r. do godz. 10.00 (sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:45). Wszystkie oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 219, w dniu 26 października 2016 r., o godzinie 10.30 

                Przewodniczący Komisji Przetargowej


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Informujemy, że w dniu 18.10.2016 dokonano modyfikacji SIWZ w rozdziale V.5 oraz wprowadzono zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy) w §4 ust. 5.

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 18.10.2016

ujednolicone SIWZ z dnia 18.10.2016

18.10.2016 Zal_4_SIWZ Teatr Wybrzeze projekt umowy.doc


Autor plików: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Sławomir Niedziela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wyjaśnienia treści SIWZ - 19.10.2016

Autor pliku: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Sławomir Niedziela


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 18.10.2016 umieszczona na stronie BIP SIWZ nie uwzględnia wprowadzonych zmian. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poprawną wersję ujednoliconej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ujednolicona SIWZ - 19-10-2016


Autor pliku: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Sławomir Niedziela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ - 19-10-2016

19.10.2016 odpowiedzi pytania.doc


Autor pliku: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Sławomir Niedziela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ - 20-10-2016

20.10.2016 odpowiedzi pytania


Autor pliku: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Sławomir Niedziela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ - 24-10-2016

24.10.2016 odpowiedzi na pytania


Autor pliku: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Sławomir Niedziela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - 24-10-2016

24.10.2016 odpowiedzi na pytania nr 2


Autor pliku: Lucyna Maternicka
Wprowadził/a: Sławomir Niedziela

Załączniki

odpowiedzi docx, 120 kB
wizja lokalna doc, 543 kB
Ogłoszenie pdf, 107 kB