Ogłoszenie nr 324461 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 319484 - 2016
Data: 07/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Teatr "Wybrzeże", Krajowy numer identyfikacyjny 27910800000, ul. ul. Świętego Ducha  2, 80834   Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 583 011 836, faks 583 012 046.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ich działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał min. – 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, tj. np. budynków kultury i oświaty, administracji publicznej, budynków kultury fizycznej i sportu, budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, galerii handlowo – usługowych, budynków biurowych o zakresie robót budowlano – montażowych, wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, wykonanych za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto); oraz – 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, tj. np. budynków kultury i oświaty, administracji publicznej, budynków kultury fizycznej i sportu, budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, galerii handlowo – usługowych, budynków biurowych o zakresie robót budowlano – montażowych podobnych jak w przedmiotowym obiekcie wykonanych w czynnych obiektach, za kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto); 2) Dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że - dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy). Kierownik budowy musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie/przebudowie/remoncie w tym przy budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto, za jedną budowę. b) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano-konserwatorskich, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 brutto przynajmniej jedna robota (pełniącą rolę kierownika robot konserwatorskich). c) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót sanitarnych). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji sanitarnej w zakresie jednego zadania dotyczącego budowy/przebudowy/remontu instalacji sanitarnej o ich wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, d) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót elektrycznych ). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji elektrycznej w zakresie jednego zadania dotyczącego budowy /przebudowy/remontu instalacji elektrycznej o ich wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, e) co najmniej 12 pracowników budowlanych, którzy będą bezpośrednio związani z wykonywaniem zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ich działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał min. – 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, tj. np. budynków kultury i oświaty, administracji publicznej, budynków kultury fizycznej i sportu, budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, galerii handlowo – usługowych, budynków biurowych o zakresie robót budowlano – montażowych, wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, wykonanych za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto); oraz – 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, tj. np. budynków kultury i oświaty, administracji publicznej, budynków kultury fizycznej i sportu, budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, galerii handlowo – usługowych, budynków biurowych o zakresie robót budowlano – montażowych podobnych jak w przedmiotowym obiekcie wykonanych w czynnych obiektach, za kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto); 2) Dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że - dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy). Kierownik budowy musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie/przebudowie/remoncie w tym przy budowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto, za jedną budowę. b) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano-konserwatorskich, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 brutto przynajmniej jedna robota (pełniącą rolę kierownika robot konserwatorskich). c) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót sanitarnych). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji sanitarnej w zakresie jednego zadania dotyczącego budowy/przebudowy/remontu instalacji sanitarnej o ich wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, d) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót elektrycznych ). Kierownik robót musi wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika robót przy robotach instalacji elektrycznej w zakresie jednego zadania dotyczącego budowy /przebudowy/remontu instalacji elektrycznej o ich wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, e) co najmniej 12 pracowników budowlanych, którzy będą bezpośrednio związani z wykonywaniem zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 24/10/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 26/10/2016, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót konserwatorskich.

</