Zamówienie na: Modernizacja pomieszczeń zaplecza Budynku Głównego Teatru Wybrzeże - etap I

Numer zamówienia: ZPI-3700-3/23

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji na podstawie art.175 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/767884