Nazwa podmiotu publicznego: Teatr Wybrzeże

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

- na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i linki (odnośniki), do których nie dodano opisów alternatywnych,
- strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które mogą nie spełniać wymogów dostępności, 
- część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast,
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
- mapa strony.

WYNIK ANALIZY:
Serwis spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie A i AA w:  91,07%
Deklaracja została sporządzona dnia: 10.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie Raportu dostępności strony bip.teatrwybrzeze.pl wg specyfikacji WCAG 2.1. (2.2)Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2024-03-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-18

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Justyna Idaszak

Deklarację sporządzono na podstawie: zewnetrzna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: VDB Sp. z o.o., ul. Junony 80, 80-299 Gdańsk

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Justyna Idaszak

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: justyna.idaszak@teatrwybrzeze.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 52 301 70 29

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przetwarzania tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Teatr Wybrzeże - Duża Scena
ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk

 • Parking: W pobliżu przy Targu Węglowym znajduje się parking miejski, płatny. Wjazd od ul. Targ Drzewny. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kolorem niebieskim znajdują się w pierwszym rzędzie pod budynkiem Teatru.
 • Pies asystujący: możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Wejście do budynku: Wejście główne znajduje się przy Targu Węglowym. Trzy pary drzwi rozsuwanych, zwykle otwarte są jedna lub dwie pary. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.Drzwi otwierają się automatycznie. Szerokość otworu wejściowego wynosi 156 centymetrów. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 • Przestrzeń za wejściem: Po wejściu do budynku od razu sprawdzane są bilety na spektakl. Ok. 6 metrów od wejścia, na wprost jest szatnia. Foyer dolne jest przestronne, po prawej stronie od wejścia znajdują się miejsca do siedzenia. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Punkt obsługi znajduje się w innym miejscu. Wejście do kasy biletowej jest niezależne, znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia, lekko w głąb. Jest opisane drukiem jako KASA BILETOWA. Prowadzi do niej wysoki stopień.
 • Ciągi poziome: Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Ciągi pionowe: Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów. Możesz skorzystać z windy.
 • Schody:  Spiralne schody prowadzą na górne foyer, znajdują się na lewo od wejścia. Ciąg schodów składa się z 22 stopni. Stopień ma wysokość 15 centymetrów. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Winda: Drzwi windy otwierają się automatycznie. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów. Winda znajduje się w budynku. Po prawej stronie od wejścia i szatni, lekko w głąb budynku. Wejście do windy jest pomiędzy białymi drzwiami do toalety męskiej i pomieszczenia służbowego. Kabina windy ma głębokość 153 centymetrów i szerokość 132 centymetrów. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 95 centymetrów. W windzie są komunikaty głosowe.
 • Pomieszczenia: Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.
 • Łazienka:  W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Mamy w tym budynku dwie dostępne toalety. Jedna znajduje się na parterze, po lewej stronie od szatni, lekko w głąb od wejścia głównego. Druga w tym samym pionie na pierwszym piętrze. Na pierwsze piętro można wjechać windą. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki. Szerokość otworu wejściowego wynosi 98 centymetrów. W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy. Na ścianach są zamontowane poręcze. Przestrzeń manewrowa wynosi 160 centymetrów. Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów. Przestrzeń po lewej wynosi 120 centymetrów. Pochwyty są po obu stronach ustępu.

 

Teatr Wybrzeże - Stara Apteka
ul. Teatralna 2, 80-836 Gdańsk

 • Parking: W pobliżu przy Targu Węglowym znajduje się parking miejski, płatny. Wjazd od ul. Targ Drzewny. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kolorem niebieskim znajdują się w pierwszym rzędzie pod budynkiem Teatru.
 • Pies asystujący: Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Wejście do budynku: Wejście od ul. Teatralnej (wąska uliczka oddzielająca Dużą Scenę od Wielkiej Zbrojowni). Uliczka jest brukowana. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku. Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Otwierają się na zewnątrz. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły. Szerokość otworu wejściowego wynosi 95 centymetrów. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Przestrzeń za wejściem:  Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Na wprost znajduje się winda i schody. Foyer ma kształt kwadratu, pod prawą ścianą znajdują się pufy. Wejście na widownię Starej Apteki znajduje się w przewężeniu po prawej stronie od wejścia, na poziomie gruntu. Po wejściu na widownię podłoga lekko się wznosi. Ścieżka dotykowa prowadzi do szatni, toalety dostępnej, do windy i na widownię. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Punkt obsługi znajduje się w innym miejscu. Wejście do kasy biletowej jest niezależne, znajduje się przy budynku Dużej Sceny, po lewej stronie od głównego wejścia, lekko w głąb. Jest opisane drukiem jako KASA BILETOWA. Prowadzi do niej wysoki stopień.
 • Ciągi poziome: Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Ciągi pionowe: Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów. Możesz skorzystać z windy.
 • Schody: Schody prowadzą na górne foyer i Scenę Malarnia. Ciąg schodów składa się z 32 stopni. Stopień ma wysokość 17 centymetrów. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Winda: Drzwi windy otwierają się automatycznie. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów. Winda znajduje się w budynku. Na wprost od wejścia do budynku. Kabina windy ma głębokość 150 centymetrów i szerokość 130 centymetrów. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia. Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 93 centymetrów. W windzie są komunikaty głosowe.
 • Pomieszczenia: Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.
 • Łazienka:  W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Dostępna toaleta znajduje się za szatnią po lewej stronie, lekko w głąb budynku. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki. Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów. W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy. Na ścianach są zamontowane poręcze. Przestrzeń manewrowa wynosi 160 centymetrów. Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów. Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 127 centymetrów. Pochwyty są po obu stronach ustępu.

 

Teatr Wybrzeże - Scena Malarnia
ul. Teatralna 2 80-836 Gdańsk

 • Parking: W pobliżu przy Targu Węglowym znajduje się parking miejski, płatny. Wjazd od ul. Targ Drzewny. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kolorem niebieskim znajdują się w pierwszym rzędzie pod budynkiem Teatru.
 • Pies asystujący:  Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Wejście do budynku: Wejście od ul. Teatralnej (wąska uliczka oddzielająca Dużą Scenę od Wielkiej Zbrojowni). Uliczka jest brukowana. To samo wejście prowadzi do sceny Stara Apteka. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku. Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Otwierają się na zewnątrz. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę. Szerokość otworu wejściowego wynosi 95 centymetrów. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Przestrzeń za wejściem: Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia. Kamienna lada znajduje się na wysokości 95 cm. Na wprost znajduje się winda i schody. Wejście na widownię Malarni znajduje się na pierwszym piętrze, po wyjściu z windy - po prawej stronie. Foyer dolne ma kształt kwadratu, pod prawą ścianą znajdują się pufy. Foyer górne ma taki sam kształt, pufy są pod wszystkimi ścianami, dookoła. Ścieżka dotykowa prowadzi do szatni, toalety dostępnej, do windy i na widownię sceny Stara Apteka (na parterze) i Sceny Malarnia (pierwsze piętro). Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Punkt obsługi znajduje się w innym miejscu. Wejście do kasy biletowej jest niezależne, znajduje się przy budynku Dużej Sceny, po lewej stronie od głównego wejścia, lekko w głąb. Jest opisane drukiem jako KASA BILETOWA. Prowadzi do niej wysoki stopień.
 • Ciągi poziome: Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Ciągi pionowe:  Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów. Możesz skorzystać z windy.
 • Schody:  Schody na foyer Malarni i Scenę Malarnia. Ciąg schodów składa się z 32 stopni. Stopień ma wysokość 17 centymetrów. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Winda: Drzwi windy otwierają się automatycznie. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów. Winda znajduje się w budynku. Na wprost od wejścia. Kabina windy ma głębokość 150 centymetrów i szerokość 130 centymetrów. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia. Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 93 centymetrów. W windzie są komunikaty głosowe.
 • Pomieszczenia: Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.
 • Łazienka: W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Dostępna toaleta znajduje się za szatnią, po lewej stronie, lekko w głąb budynku. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki. Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów. W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy. Na ścianach są zamontowane poręcze. Przestrzeń manewrowa wynosi 160 centymetrów. Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów. Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 127 centymetrów. Pochwyty są po obu stronach ustępu.

 

Teatr Wybrzeże - Scena Kameralna
ul. Bohaterów Monte Cassino 30, 81-759 Sopot

 • Parking: Nie mamy parkingu dla widzów, w pobliżu nie ma większego parkingu miejskiego. Jeśli to możliwe - sugerujemy przybycie komunikacją miejską. Najbliższy parking miejski w Sopocie jest w podziemiach budynku dworca PKP.
 • Pies asystujący: Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Wejście do budynku: Wejście znajduje się mniej więcej w połowie długości ul. Bohaterów Monte Cassino, po prawej stronie idąc w kierunku sopockiego molo. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku. Drzwi do budynku są półautomatyczne, otwierają się same po lekkim pociągnięciu za klamkę do siebie, trzeba zachować ostrożność. Otwierają się na zewnątrz. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły. Szerokość otworu wejściowego wynosi 130 centymetrów. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 • Przestrzeń za wejściem:  Po wejściu do budynku jesteśmy na podłużnym foyer. Po lewej stronie znajduje się kasa biletowa oddzielona kontuarem. Kawałek dalej po lewej stronie jest lada szatni, ma wysokość 85 cm. Podłoga jest biała, lekko pochyła - idąc na wprost, w kierunku szatni i widowni teren opada. Za szatnią po lewej stronie jest kanapa dla widzów, a za nią schody w dół prowadzące do toalet na niższej kondygnacji i schody w górę prowadzące na wyższy poziom foyer, gdzie znajduje się więcej miejsc do siedzenia. Na końcu jest wejście na widownię, a na lewo od niego - dostępna toaleta. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia. Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.
 • Ciągi poziome: Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Ciągi pionowe: Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.
 • Schody:Schody w górę prowadzą na poziom foyer, na którym znaleźć można miejsca do siedzenia. Ciąg schodów składa się z 10 stopni. Stopień ma wysokość 16.5 centymetrów. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Pomieszczenia: Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.
 • Łazienka:  W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Dostępna toaleta znajduje się na samym końcu pomieszczenia - za kasą biletową, szatnią i schodami. Drzwi do toalety są po lewej stronie. Po prawej stronie jest wejście na widownię. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki. Szerokość otworu wejściowego wynosi 97 centymetrów. W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy. Na ścianach są zamontowane poręcze. Przestrzeń manewrowa wynosi 160 centymetrów. Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 140 centymetrów. Pochwyty są po obu stronach ustępu.


Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: