Teatr Wybrzeże działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych na jej podstawie,

2) Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r. w sprawie powołania "Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku" (Monitor Polski z 1949 r., nr 3, poz. 37),

3) Umowy z dnia 21 grudnia 2010r., w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Państwowego Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim i Gminą Miasta Sopot, 

4) Statutu nadanego uchwałą nr 515/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego  z dnia 21 grudnia 2012 r. Statut do pobrania tutaj.

5) Regulaminu Organizacyjnego Teatru Wybrzeże w Gdańsku wprowadzonym Zarządzeniem nr 8/2018 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wybrzeże w Gdańsku z dnia 24.04.2018 r. Regulamin dostępny w zakładce "Struktura organizacyjna".

6) innych wewnętrznych aktów normatywnych określających zasady funkcjonowania Teatru.