Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

  1. Wyłożenia, wywieszenia informacji w Teatrze w miejscu ogólnie dostępnym.
  2. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej (nieudostępnionej w BIP)

W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępniona i sposób jej udostępnienia, adres na jaki informacja ma być przesłana, dane kontaktowe.

Wniosek można złożyć:

  • listownie na adres: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@teatrwybrzeze.pl 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Teatr nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Teatr poniesienie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

 

Dostęp do informacji przysługuje każdemu w dowolnej formie, również poprzez złożenie wniosku ustnie lub mailowo. W razie konieczności wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia danych w celu właściwego oznaczenia strony.”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku (80-834), ul. Świętego Ducha 2.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@teatrwybrzeze.pl
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów lub na podstawie podpisanych umów lub porozumień.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6) Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że Administrator o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO.
8) Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

*Skrót RODO odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób reprezentujących strony umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów:

Administrator danych Administratorem danych jest Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, sekretariat@teatrwybrzeze.pl. 
Inspektor ochrony danych We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy iod@teatrwybrzeze.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cel przetwarzania  Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy, prawidłowe oznaczenie stron, a także ułatwienie realizacji umowy poprzez wykorzystanie danych kontaktowych pracowników lub osób, podanych do kontaktu.
Podstawa przetwarzania danych 1) Jeżeli są Państwo stroną umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*) tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
2) Jeżeli są Państwo osobą reprezentującą Stronę umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami regulującymi reprezentacje stron umowy, stosownie do jej rodzaju, w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3) Jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną do kontaktów służbowych i/lub osobą odpowiedzialną za koordynację i realizację umowy, Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Stronami umowy.
4) Przetwarzanie danych niezbędne do momentu zakończenia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Obowiązek podania danych Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa podpisania umowy.
Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, przez okres niezbędny do zakończenia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że przepisy będą przewidywały dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcy danych Odbiorcami danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów (np. usługi informatyczne).
Prawa osób Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii danych,
- żądania sprostowania danych,
- żądania usunięcia danych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- żądania ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Źródło danych osobowych Źródłem Państwa danych osobowych jest strona umowy, z którą zawarliśmy umowę.
Kategorie danych osobowych Przetwarzamy m.in.: dane teleadresowe (m.in.: adres korespondencyjny lub siedziby firmy, adres e-mail, nr telefonu) oraz identyfikacyjne (m.in.: imię i nazwisko)
**Skrót RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).