Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wybrzeże z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Schemat przyjmowania skarg i wniosków 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Teatru Wybrzeże odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z dnia 1 sierpnia  2016r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Teatrze Wybrzeże

                                                               § 1

 1. Organem właściwym w sprawach rozstrzygania skarg i wniosków jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Wybrzeże
 2. Skargi i wnioski można zgłaszać drogą elektroniczną na adres sekretariat@teatrwybrzeze.pl
 3. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością Teatru Wybrzeże w Gdańsku po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

                                                            § 2

 1. Przyjmowaniem, ewidencjonowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Kierownik działu Promocji i Marketingu.
 2. Upoważnia się następujących pracowników Teatru Wybrzeże

   

  1. Kierownika Działu Promocji i Marketingu,
  2. Pracownicy Działu Promocji i Marketingu

    

   do przyjmowania klientów Teatru w sprawach skarg i wniosków oraz sporządzania protokołów ustnego przyjęcia skargi lub wniosku i przekazywania protokołów do akt.

                                                     § 3

 1. Z ustnego przyjęcia skargi lub wniosku, zgodnie z § 2 pkt 2, sporządzany jest protokół.
 2. Wzór protokołu ustnego przyjęcia skargi lub wniosku określa zał. Nr 1 do niniejszego Schematu.

   

                                                       § 4

Skargi i wnioski, które wpłynęły do Teatru inną drogą są drukowane, rozpatrywane i archiwizowane w kolejności chronologicznej.

                                                 § 5

 

Na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, a także pracownikach przyjmujących i ewidencjonujących wnioski.

metryczka


Wytworzył: Marcin Trzeciakowski (1 sierpnia 2016)
Opublikował: Marcin Trzeciakowski (6 grudnia 2017, 11:36:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338